Οκτωβρίου 20, 2006

Άρθρο για το ΕΠΑΝ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2006

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 6,52 δις € είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, σε όρους συνολικού προϋπολογισμού, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Για το λόγο αυτό η συμβολή του στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική.

Στο επίκεντρο του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης, της ενέργειας, του τουρισμού, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

Μέσω του ΕΠΑΝ, το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων), την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος προωθεί έργα αναβάθμισης των βιομηχανικών περιοχών, του εθνικού συστήματος ποιότητας, των ενεργειακών υποδομών και των περιφερειακών δομών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Τους τελευταίους 25 μήνες το ΕΠΑΝ έχει πραγματοποιήσει το σημαντικότερο ποιοτικό και ποσοτικό άλμα στην πορεία του. Η απορρόφηση του Προγράμματος από το 14,7% το Μάρτιο του 2004 έφτασε το 42,82% το Δεκέμβριο του 2005, καλύπτοντας τους αυστηρούς περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κανόνας ν+2) και πετυχαίνοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεσμευμένων πόρων του. Επιπλέον, ενώ στις 19 Μαρτίου 2004 η απορρόφηση του ΕΠΑΝ ήταν 7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη του μέσου όρου απορρόφησης του Γ΄ΚΠΣ, στις 31 Δεκεμβρίου 2005 τον ξεπέρασε κατά μια ποσοστιαία μονάδα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα έχει καταρτίσει και εφαρμόζει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών αυστηρό πρόγραμμα παρακολούθησης των Τελικών Δικαιούχων για τη ταχύτερη υλοποίηση των Δράσεων του ΕΠΑΝ με αποτέλεσμα την αύξηση της απορρόφησης κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα 22 μηνών. Αύξηση που ξεπερνά το 190% της αρχικής απορρόφησης. Μόνο μέσα στο 2005, διατέθηκαν, μέσω του Προγράμματος, περισσότερα από 530 εκατομμύρια ευρώ, για την υλοποίηση έργων υποδομής και την επιδότηση επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Μέχρι σήμερα, έχουν επωφεληθεί από τις Δράσεις κρατικών ενισχύσεων ή κατάρτισης του ΕΠΑΝ περισσότερες από 80.000 επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 20.000 που είχαν ενταχθεί σε Δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 οι 11.500 εντάχθηκαν εντός του 2005, δηλαδή ποσοστό 57,5%.

Επιπλέον για πρώτη φορά μέσα στο 2005 προκηρύχθηκαν Δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Τομέα του Εμπορίου και του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού 400 εκ. €. Με αυτές τις Δράσεις επιδιώκεται η ενίσχυση περισσότερων από 5.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προκηρύχθηκε για πρώτη φορά φέτος ειδική Δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.

Πέραν των νέων Δράσεων που προκηρύχθηκαν εντός του 2005 είναι χαρακτηριστική και η αύξηση της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις προκηρύξεις του ΕΠΑΝ.

Συγκεκριμένα, κατά τους τρεις πρώτους κύκλους προκήρυξης (έως το 2004) της Δράσης για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων, εντάχθηκαν 1.633 επιχειρηματικά σχέδια νέων, συνολικού προϋπολογισμού 129 εκ. €. Κατά τον πρόσφατο, τέταρτο κύκλο, η ανταπόκριση των νέων επιχειρηματιών ήταν εντυπωσιακά μεγαλύτερη. Παραλήφθηκαν, από τον ΕΟΜΜΕΧ περισσότερες από 2.500 αιτήσεις ενδιαφερομένων, τη στιγμή που οι αιτήσεις που είχαν παραληφθεί συνολικά κατά τους τρεις πρώτους κύκλους ήταν περίπου 3.000. Οι δε εγκρίσεις ανήλθαν σε 2.173, δηλαδή υπερκαλύφθηκε ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων επιχειρήσεων των τριών πρώτων κύκλων προκήρυξης.

Στο πλαίσιο της Δράσης για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών, κατά τη διάρκεια του Δ΄ κύκλου (το 2005), εγκρίθηκαν 1.634 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 133,4 εκατ. €, έναντι 1.221 σχεδίων, προϋπολογισμού 97,4 εκατ. € που εγκρίθηκαν συνολικά στους τρεις προηγούμενους κύκλους, οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί έως το 2004.

Το παραπάνω παράδειγμα είναι ενδεικτικό της φάσης εξωστρέφειας στην οποία έχει ήδη εισέλθει το ΕΠΑΝ σε σχέση με το παρελθόν. Τους τελευταίους 25 μήνες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την πολιτική ηγεσία της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Σπύρο Ευσταθόπουλο στη δημοσιότητα των Δράσεων του ΕΠΑΝ και στην αξιοποίηση των χρήσιμων συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από την έως σήμερα εφαρμογή του. Τα συμπεράσματα αυτά, οι καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοσθεί αλλά και οι παθογένειες που έχουν διαγνωσθεί λαμβάνονται υπόψη και κατά το σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013).

Δεν υπάρχουν σχόλια: