Οκτωβρίου 24, 2006

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής

Σημαντικές ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης συνεχίζει να χρηματοδοτεί τα επενδυτικά σχέδια, μέσω της προκήρυξης ειδικών Δράσεων (προγραμμάτων). Αυτή την περίοδο είναι «ανοιχτές» τρεις πολύ σημαντικές προκηρύξεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις της χώρας μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για τις εξής τέσσερις Δράσεις:

1. «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εναλλακτικών μορφών τουρισμού»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/10/2006.

Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης φτάνει το 50% του επενδυτικού σχεδίου, επιδοτώντας τη βελτίωση των κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, την αγορά και την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, την αγορά ειδικού εξοπλισμού για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, την εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κ.α.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις έχουν έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον από την 1.1.2003, θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τελευταία τριετία, απασχολούν από 0 έως 249 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά τα 50 εκ.ευρώ ή έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ.ευρώ.

2. «Ενίσχυση Επαρχιακού Τύπου για Ηλεκτρονικοποίηση-Ψηφιοποίηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30/10/2006.

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι περιφερειακές ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
· Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη διαχειριστική χρήση του 2005.
· Κατά την τελευταία τριετία δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 Ευρώ .

Το ύψος της επιδότησης στο εν λόγω Πρόγραμμα φτάνει το 55% και μέσω αυτού δύναται να χρηματοδοτηθεί: η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, η αγορά πάγιου εξοπλισμού επίπλων και εξοπλισμού σκευών κ.α.


3. «Επιδότηση κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 1/9/2008.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (πλην των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία ή εμπορία γεωργικών προϊόντων, και στον κλάδο των μεταφορών) δύναται να ζητήσουν την επιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών τους δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που είναι εγγυημένα σε κάποιο ποσοστό τους από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Το ύψος της επιδότησης είναι τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες (4%) επί του επιτοκίου δανεισμού.

Συγκεκριμένα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων των συμβάσεων τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, που:

· έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος,
· είναι εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,
· έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και λήξη και
· αφορούν συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμβαση, ύψος δανείου.

Εξαιρούνται:

· δάνεια που συνδέονται με ανάγκες κάλυψης κεφαλαίου κίνησης.
· δάνεια που αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανομής.

Το κατώτατο ποσό δανείου που κρίνεται επιλέξιμο είναι 10.000 € και το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς επιδότηση είναι 400.000 €.

Επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι όλες οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς και αφορούν:
· εξοπλισμό και μηχανήματα,
· επαγγελματικά ακίνητα (πλην οικοπέδων)
· επαγγελματικά αυτοκίνητα.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
· Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
· Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης πριν από τη σύναψη δανειακής σύμβασης (ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης) από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους.
· Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. Ευρώ.
· Συνάπτουν δανειακή σύμβαση (ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης), η οποία καλύπτεται εγγυοδοτικά από το ΤΕΜΠΜΕ, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό παροχής εγγυήσεων αυτής.
· Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα του ΕΠΑΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 801-11-36300 στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΕΠΑΝ, στα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) και τα κατά τόπους Επιμελητήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: